هشدارهای و توصیه های سفارت جمهوری اسلامی ایران - آتن
1392/05/27
ساعات کار بخش کنسولی سفارت
از دوشنبه تا جمعه ( به استثناء تعطیلات )
از ساعت 09:00 تا 13:00
ساعات کار بخش اداری سفارت
از دوشنبه تاجمعه
از ساعت 8 تا 16:30

گالری فیلم